The Karakoram Cooperative Bank Ltd

Management

Mr. Syed Ghulam Muhammad

Mr. Syed Ghulam Muhammad

CEO/ General Manager
Mr. Karim Uddin

Mr. Karim Uddin

Head Admin
Mr. Mowla Jan

Mr. Mowla Jan

Head Audit & Inspection
Mr. Maqsad Ali

Mr. Maqsad Ali

Head Operations
Mr. Abdur-Rehman

Mr. Abdur-Rehman

Head Compliance
Mr. Khush Baig

Mr. Khush Baig

company Secretory
Mr. Chiragh Uddin

Mr. Chiragh Uddin

Head Businesses Development
Mr. Ismail Jan

Mr. Ismail Jan

Head HR OD
Mr. Fahad Zafar

Mr. Fahad Zafar

Chief Risk Officer
Mr. Islam Uddin

Mr. Islam Uddin

Head IT
Mr. Husnain Ahmed

Mr. Husnain Ahmed

Senior Manager Finance & Accounts